Yleislasit, työlasit ja erityistyölasit

 

Erityistyölasit 

 

Erityistyölaseilla tarkoitetaan näyttöpäätetyötä tekevälle henkilölle työnantajan lainmukaisten kriteerien täyttyessä kustantamia silmälaseja. Erityistyölasit poikkeavat yleiskäyttöön tarkoitetuista silmälaseista voimakkuuden, linssityypin tai linssien asennuskorkeuden suhteen.

 

Erityistyölasit ovat yleensä tarpeen ikänäköisillä työntekijöillä, jos työympäristöä ei voida muuttaa siten, että tavanomaiset silmälasit sopisivat työhön

 

Työnantaja ei ole kuitenkaan velvollinen kustantamaan työntekijän erityistyölaseja, jos työntekijällä ei ole käytössään muita yleislaseiksi määrättyjä silmälaseja. Tällöin ei toteudu vielä lainmukaiset kriteerit. Mikäli erityistyölaseihin liittyvät vaatimukset toteutuvat, on työantajan korvattava työntekijän erityistyölasit. Tarkempi kuvaus lainmukaisista kriteereistä ja STNS:n suosituksista löytyy jäsensivuilta.

 

Erityistyölasit näyttöpäätetyössä

Erityistyölasit saa näyttöpäätedirektiivin mukaan työntekijä, joka ei tule toimeen omilla ajantasaisilla silmälaseillaan työpisteen ergonomiasäätöjenkään jälkeen. Tällöin näyttöpäätetyöntekijä saa työterveyshuollosta lähetteen optikon tai silmälääkärin näöntutkimukseen.

 

Lausunnon erityistyölasien tarpeesta saa antaa vain optikko, joka on suorittanut erillisen työnäkemisen asiantuntija koulutus optikoille- koulutuksen tai asiaan perehtynyt silmälääkäri. Optikolle tai silmälääkärille tullessaan, on työntekijällä oltava mukanaan työterveyshuollosta saatu erityistyölasilomake täytettynä., johon työfysioterapeutti tai työterveyshoitaja on mitannut katseluetäisyydet ja muut olennaiset tiedot.

 

Erityistyölasilomake voi olla yrityksen, työterveyshuollon tai optikkoliikkeen laatima. Lomakkeesta löytyy tietoa katseluetäisyyksistä, pienimmän r-kirjaimen- ja näyttöruudun koosta. Optikko tai silmälääkäri täyttää lomakkeeseen silmien taittovirheen ja mahdollisten erityistyölasien voimakkuudet ja tarvittavan linssityypin. Lomakkeessa on oltava perustelu, miksi työntekijä tarvitsee erityistyölasit. Lisäksi on huomioitava, että laseilla näkee etäisyyksille, jotka lomakkeessa on mainittu. Näyttöpäätedirektiivin mukaan erityistyölasit voivat olla linssityypiltään mitä tahansa, kunhan ne sopivat työtehtävään ja työntekijälle ja ovat säännösten mukaiset.

Näöntutkimuksen jälkeen erityistyölasilausunto toimitetaan työterveyshuoltoon. Työnantaja tai työterveyshuolto voi tämän jälkeen joko hyväksyä tai hylätä lausunnon ennen silmälasien tilaamista. Työnantaja voi myös sopia optikkoliikkeen kanssa, että puoltavan optikon lausunnon jälkeen, ei erillistä hyväksyntää tarvita vaan erityistyölasit voidaan tilata suoraan. Työnantaja määrittelee erityistyölasien linssien tason ja ominaisuudet, jotka kuuluvat työnantajan korvauksen piiriin.